”Pachet materiale educaționale învățare prin experimente”

39162100-6 – Material pedagogic,

32321300-2 Materiale audiovizuale

Asociația Salvați Copiii Iași implementează proiectul „JOC – Joacă, Oportunitate, Competențe”, cod SMIS 153675, în perioada 18 octombrie 2022 – 31 decembrie 2023.

În cadrul acestui proiect este prevăzută achiziționarea unui pachet de materiale educaționale de învățare prin experimente. Pachetul trebuie să conțină materiale și echipamente care să faciliteze explicarea practică, concretă a unor noțiuni teoretice abstracte din diferite domenii: chimie, fizică, biologie etc.

În cadrul acestei proceduri, Asociația Salvați Copiii Iași, îndeplinește rolul de Autoritate Contractantă, respectiv Achizitor în cadrul Contractului. În cadrul acestui document, pentru ușurința exprimării, vor fi folosiți termenii de Ofertant și Contractant care vor avea același înțeles, precum și termenii de Achizitor și Beneficiar care vor avea același înțeles.

Contextul realizării acestei achiziții de produse

Achiziţionarea de “Pachet materiale educaționale învățare prin experimente” se face  în cadrul proiectului „JOC – Joacă, Oportunitate, Competențe”, cod SMIS 153675, conform contractului de finantare 121849/18.10.2022, încheiat între Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene și Asociația Salvați Copiii Iași. În cadrul acestui proiect, Asociația Salvați Copiii Iași are calitatea de Solicitant. Proiectul „JOC – Joacă, Oportunitate, Competențe” este finanţat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 – Axa prioritară 6 – ”Educație și competențe”, Prioritatea de investiții 10(i), ”Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, non formale și informale pentru reintegrarea în educație și formare”.

Cod CPV: 39162100-6 – Material pedagogic, 32321300-2 Materiale audiovizuale

Autoritatea Contractantă este interesată de achiziționarea acestui pachet materiale educaționale de învățare prin experimente, în vederea reducerii ratei de abandon şcolar, precum şi a excluziunii sociale, conform activităţilor descrise în cererea de finanțare.

Valoarea totală estimată a contractului: 182.970 lei (fără TVA).

Durata contractului: De la data semnării de către ambele părţi până cel mai târziu la data 30.06.2023.

1.6     Modul de prezentare a ofertei

a) Oferta tehnică

Propunerea tehnică va cuprinde toate caracteristicile care definesc produsele din ofertă, astfel încât acestea să permită identificarea cu uşurinţă a corespondenţei cu specificaţiile tehnice din caietul de sarcini.

Nerespectarea cerinţelor din solicitarea de ofertă cu privire la caracteristicile tehniceatrage după sine respingerea ofertei ca neconformă. Simpla asumare sau copierea descrierii produselor din Solicitarea de ofertă NU reprezintă propunere tehnică.

Oferta tehnică se va întocmi pentru toate produsele. Nu se acceptă oferte parţiale. Nu se acceptă oferte alternative. Obligaţiile pe care operatorul şi le-a asumat prin propunerea tehnică se vor păstra pe toată perioada de derulare a contractului.

b) Oferta financiară

Propunerea financiară va fi întocmită la preţuri şi valori fără TVA/ cu TVA, cu maxim 2 zecimale.

Oferta financiară va fi prezentată pentru întreaga valoare a contractului.

Criterul de atribuire care va fi utilizat de către Autoritatea contractantă va fi ”Preţul cel mai scăzut” în conformitate cu art. 187, alin. (3), lit. a) din Legea nr. 98 din 19 mai 2016 privind achiziţiile publice.

Termenul limită de depunere a ofertelor este 24.03.2023, ora 17.00. Ofertele se pot transmite pe adresa de email iasisalvaticopiii@yahoo.com, sau la adresa Asociația Salvați Copiii Iași, Aleea Ion Simionescu, Nr. 6, PT 15 Dacia, Iași, jud. Iași.

Mai multe informații despre cerințele minime și despre achiziție pot fi obținute consultând Solicitarea de ofertă.  

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

I accept the Terms and Conditions and the Privacy Policy