Politica de Safeguarding a Asociației Salvați Copiii Iași

INTRODUCERE

Salvați Copiii este, din anul 1998, una din organizațiile membre ale Save the Children, făcând parte din alianța globală numită “Save the Children Association”.

Rolul tuturor organizațiilor membre, inclusiv a Salvați Copiii este promovarea drepturilor copilului, realizând demersuri pentru educația de calitate a copiilor, disciplina pozitivă și starea de bine a acestora.

Pentru Salvați Copiii România și filialele care activează la nivel național, ca organizație independentă dedicată drepturilor copiilor, protejarea acestora este o responsabilitate primordială. Asta înseamnă că Asociația Salvați Copiii Iași se angajează să protejeze copiii de orice formă de violență, de accidente și de alte amenințări ce pot avea loc în cadrul asociației. Acest lucru este realizat prin aderarea la măsuri de Safeguarding, sinonim în limba română cu termenul de “Protecție a Copiilor”.

 

1.1     Safeguarding: Definiție și aplicabilitate

 

Definiție:

În cadrul Salvați Copiii, Safeguarding înseamnă a face Asociația Salvați Copiii sigură pentru copii. Asigurarea că toți copiii sunt protejați de acțiuni sau inacțiuni vătămătoare, fie ele intenționate ori neintenționate, cauzate de angajații, reprezentanții, partenerii, voluntarii, colaboratorii și vizitatorii asociației, în programele desfășurate de asociație, reprezintă o obligație individuală și colectivă.

 

Prezenta politică de Safeguarding se aplică următoarelor categorii de persoane:

 

 • Întregului personal angajat al Asociației Salvați Copiii Iași;
 • Membrilor Asociației Salvați Copiii;
 • Voluntarilor, membrilor locali ai Comitetelor Executive, membrilor Consiliului Director, personalului și reprezentanților partenerilor și altor persoane, grupuri sau organizații care au o relație formală/contractuală cu Salvați Copiii și care implică contact cu copiii;
 • Donatorilor, jurnaliștilor, persoanelor publice, politicienilor și altor persoane care vizitează programele sau birourile Salvați Copiii, pentru a intra în contact cu copiii. Aceștia sunt informați de faptul că această Politică li se aplică în momentul în care vizitează programele sau birourile Salvați Copiii;

Toți cei de mai sus respectă această Politică atât în viața profesională, cât și în cea personală.

 

1.2      Scopul Politicii de Safeguarding:

Asociația Salvați Copiii își propune, prin Politica de Safeguarding, să ofere sprijin persoanelor care au contact direct cu copiii în vederea îndeplinirii îndatoririlor lor, dezvoltând abilitățile acestora de a apăra drepturile copiilor și de a se asigura că acestea sunt respectate în orice aspect al vieții copiilor.

Salvați Copiii își asumă obligația de a proteja și de a promova bunăstarea copiilor și se asigură că toate măsurile de Safeguarding sunt integrate, accesibile și comunicate clar personalului, reprezentanților, partenerilor, voluntarilor, altor reprezentanți, precum și copiilor și comunităților din care fac parte.

 

Obiective:

 • Asigurarea că reprezentanții Asociației Salvați Copiii, cei care lucrează în cadrul organizațiilor partenere, precum și alte persoane care interacționează direct cu copiii sau cu datele personale ale acestora, prin intermediul Salvați Copiii sau al afiliaților săi, se angajează să adere și să respecte standardele de Safeguarding.
 • Creșterea nivelului de conștientizare cu privire la drepturile și protecția copiilor, în rândul reprezentanților Salvați Copiii și al personalului partenerilor cu care colaboră
 • Informarea copiilor și a reprezentanților lor legali despre canalele existente pentru raportarea incidentelor și îngrijorărilor pe care aceștia le pot avea cu privire la reprezentanții sau programele Salvați
 • Implementarea unei proceduri uniforme, astfel încât încălcările și/sau suspiciunile privind încălcarea prezentei Politici să poată fi raportate și soluționate, garantând în același timp confidențialitatea pentru toate părțile

 

Politica de Safeguarding stă la baza acestor măsuri, conturând standardele adecvate. Măsurile prevăzute în prezenta Politică acționează, în primul rând, ca măsuri preventive pentru a reduce orice riscuri pentru copii în cadrul programelor asociației și pentru a oferi sprijin reprezentanților Salvați Copiii. În al doilea rând, măsurile asigură în mod eficient că, dacă apar abateri sau suspiciuni de abateri de la prezenta Politică, acestea sunt investigate meticulos, și că toți cei afectați – copii și/sau familiile lor, cei care raportează suspiciuni și cei din jurul lor – sunt protejați în orice moment, fie de comportamentul dăunător ulterior, fie de represalii.

 

1.3      Abordare bazată pe drepturile copiilor și Safeguarding

Intervențiile Salvați Copiii se bazează pe principiile drepturilor copilului. Fiecare demers este bazat pe standardele universal acceptate pentru drepturile omului și ale copiilor. Acestea includ cele patru principii fundamentale din Convenția Organizației Națiunilor Unite cu privire la Drepturile Copilului:

 • dreptul la    viață,   supraviețuire   și dezvoltare;
 • prioritizarea interesului superior al copilului;
 • dreptul la nediscriminare;
 • respectarea opiniei și a dorințelor

În plus, Salvați Copiii se asigură, prin munca sa, că sprijină deopotrivă copiii și pe reprezentanții legali ai acestora.

Politica de Safeguarding este în acord cu cadrul legal național și internațional în ceea ce privește drepturile copilului, servind drept ghid pentru persoanele care au contact direct cu copiii în vederea îndeplinirii îndatoririlor lor.

Dreptul copiilor de a fi protejați de toate formele de abuz și de vătămare se regăsește în multiple convenții și legi naționale și internaționale precum:

 • Convenția Organizației Națiunilor Unite privind Drepturile Omului, în mod deosebit Convenția Națiunilor Unite cu privire la Drepturile Copiilor, precum și Buletinul Secretarului General: Măsuri speciale pentru protecția împotriva exploatării sexuale și a abuzului sexual.
 • Convenția Organizației Internaționale a Muncii privind interzicerea celor mai grave forme ale muncii
 • Convenția de la Istanbul privind combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței
 • Legislația în vigoare în România privind protecția drepturilor copilului, în mod deosebit art. 32 și art. 49 din Constituția României, republicată; Legea 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată; Legea nr. 1/2011 a educației naționale, cu modificările și completările ulterioare; Legea nr. 198/2023 a învățământului preuniversitar și Legea nr. 199/2023 a învățământului superior. Prezenta Politică  de                 Safeguarding   este constituită în baza legislației relevante, a Standardelor Internaționale și, nu în ultimul rând, în baza Protocolului de Safeguarding adoptat de Save the Children International în 2019.

 

1.4      Angajamentul Salvați Copiii

Salvați Copiii conștientizează că există vulnerabilități suplimentare asociate vârstei, situației socioeconomice, dizabilității, genului, etniei, religiei, orientării sexuale și identității de gen, precum și altor asemenea caracteristici individuale, cu care se confruntă copiii. Salvați Copiii se angajează să se asigure că acești factori nu afectează integrarea copiilor în programele desfășurate de Asociație.

Salvați Copiii întreprinde toate măsurile ce sunt în competența sa, pentru a se asigura că este o asociație sigură pentru copii, atât în interacțiunea directă cu aceștia, incluzând aici și asigurarea siguranței spațiilor în care se desfășoară activitățile, cât și în activitățile indirecte, precum sunt redactarea politicilor, advocacy și comunicare.

Salvați Copiii are o abordare de toleranță zero față de abuzul și exploatarea sexuală a copiilor de către personal, reprezentanți, voluntari, personalul partenerilor și de către cei care reprezintă Asociația.

Salvați Copiii își asumă obligația de a întreprinde toate demersurile necesare asigurării mecanismului de Safeguarding prin conștientizare, prevenție, raportare și răspuns.

 

CONȘTIENTIZARE

 • Salvați Copiii se asigură că toți membrii personalului, partenerii și alți reprezentanți sunt conștienți de problema neglijării, a abuzului, a exploatării și a exploatării sexuale a copiilor și de riscurile la care sunt expuși aceș
 • Salvați Copiii se asigură că Politica de Safeguarding, Codul de Conduită, precum și procedurile și mecanismele de raportare sunt disponibile pe scară largă, accesibile și făcute publice pentru copii, pentru reprezentanții legali ai acestora, pentru toți reprezentanții, pentru personalul partener, voluntarilor, terților și altor părți interesate, într-o limbă și într-un format pe care aceștia le înț
 • Toți vizitatorii programelor sau birourilor, care au avea contact cu copiii, sunt fi informați cu privire la Politica de Safeguarding, la procedurile relevante și la Codul de Conduită, precum și cu privire la comportamentul și conduita așteptată de la

 

PREVENȚIE

 • Salvați Copiii se asigură, prin informare și cursuri, respectiv formări, că personalul și alți reprezentanți reduc la minimum riscurile pentru
 • Toți reprezentanții Salvați Copiii și terții care au legătură cu Salvați Copiii dau dovadă de cele mai înalte standarde de comportament și de conduită față de copii, atât în viața privată, cât și în cea profesională, 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână.
 • „Comportamentul și conduita inacceptabilă” se referă la comiterea oricăror acte de abuz fizic, emoțional sau sexual, de neglijare sau de exploatare a unui copil și la expunerea acestuia la riscul de a suferi vătămări deliberate sau neintenționate; la nerespectarea politicilor și procedurilor, precum și la neadoptarea de măsuri adecvate pentru a preveni sau pentru a raporta orice încălcări și/sau practici de protecție

Toți reprezentanții Salvați Copiii au obligația de a înțelege și de a promova Politica de Safeguarding, procedurile și Codul de Conduită.

 

RAPORTARE

 • Salvați Copiii se asigură că reprezentanții și alte persoane relevante știu clar ce măsuri trebuie luate în cazul în care apar îngrijorări legate de abuzul, neglijarea sau exploatarea copiilor.
 • Reprezentanții Salvați Copiii fac tot ceea ce le stă în putință pentru a preveni, pentru a raporta (în termen de 24 de ore de la sesizarea incidentului) și pentru a reacționa adecvat și imediat atunci când suspectează sau când sunt martori ai unui
 • Toți reprezentanții, personalul partenerului de implementare, contractanții, vizitatorii și voluntarii, precum și alți reprezentanți au obligația de a raporta orice incident sau îngrijorare de Safeguarding, în termen de 24 de ore de la data la care au cunoscut incidentul, către responsabilul de Safeguarding sau prin mecanismul de raportare intern feedback@salvaticopiii.ro, iar îngrijorările legate de Safeguarding care reprezintă un comportament infracțional sunt raportate autorităților
 • Orice preocupare, oricât de minoră, trebuie raportată.

 

RĂSPUNS

 • Salvați Copiii se asigură că răspunde rapid și ia măsuri pentru sprijinirea, protejarea și monitorizarea copiilor în cazul în care apar îngrijorări cu privire la un posibil abuz asupra
 • Salvați Copiii se angajează să aplice o procedură de raportare și de investigare complexă și confidențială, care să conducă la o raportare și la o investigare eficiente și în timp util, cu implicarea profesioniștilor interni sau externi potriviț

 

Prin angajamentul de Safeguarding, Asociația Salvați Copiii este dispusă să limiteze realizarea activităților dacă acestea generează un risc substanțial pentru siguranța și/sau bunăstarea copiilor.

Gradul de risc asumat de către Salvați Copii rămâne același și în situații de urgență (de exemplu, răspunsuri umanitare).

Astfel, prezenta Politică rămâne valabilă pentru toate acțiunile întreprinse de Salvați Copiii, riscurile fiind evaluate ținând cont de drepturile inalienabile și de legislația în vigoare.

Consiliul Director și managementul Salvați Copiii se asigură că sunt întreprinse măsuri adecvate pentru implementarea acestei Politici în planurile operaționale, în bugete și în propunerile de finanțare.

 

Măsurile includ:

 • Impunerea și desemnarea unei structuri adecvate și eficiente de personal responsabil de Safeguarding în cadrul Salvați Copiii;
 • Furnizarea de resurse financiare, informații, instruiri, orientări, formare, învățare și dezvoltare la nivel de județ, la nivel național și la nivelul activităților întreprinse în programe;
 • Desemnarea unui membru al Consiliului Director cu responsabilitatea de supraveghere a activității de Safeguarding, prin verificarea și punerea în discuție a eficacității măsurilor de Safeguarding din cadrul asociației și prin luarea în considerare a acestor aspecte în deciziile relevante ale Consiliului Director;
 • Implementarea unui proces de răspuns adecvat la presupusele încălcări ale acestei Politici;
 • Furnizarea de „Cerințe minime de Safeguarding”, pentru a asigura consistența implementării măsurilor de Safeguarding la nivelul structurilor Salvați Copiii și ale partenerilor.

 

Salvați Copiii, prin programele, operațiunile și reprezentanții săi, se angajează să:

 • Valorizeze, asculte și respecte toți copiii și tinerii;
 • Se asigure că toți reprezentanții și toate persoanele direct implicate în activitate înțeleg obligațiile personale de a preveni vătămarea și de a raporta orice formă de abuz asupra copiilor și de exploatare sexuală a copiilor;
 • Implementeze diligent sistemul de Safeguarding, aplicând politici, proceduri și formări în cadrul Salvați Copiii și în colaborare cu partenerii și cu alți terți interesați;
 • Asigure că Asociația creează o cultură organizațională adecvată și un mediu sigur, în care toată lumea poate raporta incidentele și/sau îngrijorările referitoare la Safeguarding, atât verbal sau în scris, cât și prin intermediul mecanismelor accesibile copiilor;
 • Adopte acțiuni și decizii de Safeguarding luate în interesul superior al copilului, punând siguranța și bunăstarea copilului pe primul loc;
 • Impună reprezentanților și partenerilor cerințe specifice privind raportarea incidentelor sau a suspiciunilor de încălcare a acestei Politici și a Codului de Conduită, prin mecanismele interne de raportare a incidentelor, în termen de 24 de ore de la sesizarea incidentului de către aceș Cerințele legale de raportare privind abuzul asupra copiilor și potențialele infracțiuni se aplică în continuare și raporturile trebuie efectuate în conformitate cu legislația aplicabilă;
 • Asigure că toate sesizările cu privire la Safeguarding sunt înregistrate detaliat, procesate și stocate în siguranță, în conformitate cu legislația privind protecția datelor cu caracter personal;
 • Implementeze sisteme și procese pentru asigurarea recrutării sigure și pentru încheierea parteneriatelor sigure, asigurând faptul că nu sunt angajate deliberat persoane care prezintă un risc pentru copii. Reacționeze rapid și să dispună măsuri imediate în momentul constatării încălcărilor acestei Politici, mergând până la încetarea contractelor individuale de muncă sau a acordurilor de parteneriat, respectiv încetarea altor tipuri de contracte încheiate cu terți;

 

1.5      Programele mai sigure:

Programele mai sigure reprezintă un element esențial al abordării Salvați Copiii privind protecția copiilor și al angajamentului de ”Do No Harm” (a nu vătăma), ca urmare a inițiativelor și activităților din cadrul tuturor programelor și intervențiilor asociației. Acesta include activitatea asociației în domeniul mass-media, al comunicării, al promovării și al campaniilor.

Toate domeniile de activitate dispun de resurse adecvate pentru a preveni, a atenua și a gestiona riscurile de abuz, de exploatare și de vătămare a copiilor în fiecare etapă a ciclului de proiect.

Salvați Copiii asigură, pe cât posibil, un mediu fizic sigur pentru copii, prin aplicarea măsurilor sanitar-veterinare, în conformitate cu legislația în vigoare. Sunt respectate standardele relevante și sunt promovate bunele practici în toate domeniile tematice în care lucrăm. Acest lucru este realizat prin:

 • asigurarea faptului că riscurile pentru siguranța și bunăstarea copiilor sunt identificate, evaluate și gestionate, de la conceperea programului și până la încheierea acestuia, inclusiv riscurile specifice asociate copiilor cu dizabilități;
 • efectuarea de evaluări ale riscurilor pentru activitățile care implică copii sau pentru cele care au un impact direct asupra copiilor. Acestea din urmă includ orice construcție realizată de Salvați Copiii sau de un terț în numele Salvați Copiii, cercetarea, campaniile de advocacy și de media, precum și evenimentele, călătoriile, taberele și excursiile care implică participarea copiilor;
 • asigurarea existenței unor mecanisme de răspuns și de feedback accesibile și eficiente pentru copii, precum și monitorizarea acestora;
 • integrarea componentelor de Safeguarding în stadiul de planificare și de gestionare a proiectului, inclusiv în ceea ce privește monitorizarea, evaluarea și învățarea;
 • Safeguarding face parte din „abordările comune” tematice ale Alianței Salvați Copiii, care prezintă cea mai bună înțelegere a modului în care se poate rezolva o anumită problemă pentru copii, prin care sunt îmbunătățite calitatea și impactul pentru copii;
 • principiile de Safeguarding sunt integrate în toate departamentele asociației, incluzând, dar fără a se limita la, calitatea și impactul programelor domestice, umanitare, operațiuni, achiziții, logistică, IT, resurse umane, siguranță și securitate, parteneriate, advocacy, campanii, media și comunicare;
 • resursele pentru Safeguarding sunt incluse în fiecare program, propunere de proiect și

 

2.    Coduri de Conduită pentru contactul cu copii

Scopul Salvați Copiii este de a se asigura că toți copiii cu care interacționează beneficiază de o protecție amplă împotriva tuturor formelor de violență, a accidentelor și a altor pericole, pe parcursul întregii activități a asociației.

O parte importantă a acestui obiectiv este aderarea la Coduri de Conduită clare pentru contactul cu copiii în cadrul proiectelor și programelor Salvați Copiii. Fiecare Cod de Conduită are rolul de a îndruma reprezentanții Salvați Copiii și de a oferi sprijin în stabilirea unui mediu sigur pentru copii.

Politica de Safeguarding conține Coduri de Conduită pentru următoarele patru grupuri de persoane:

 • personalul Salvați Copiii, inclusiv managementul și membrii Consiliului Director și ai Adunării Generale, personalul temporar și liber-profesionist, angajații independenți și
 • donatorii, partenerii din domeniul corporate, partenerii care implementează proiecte prin Salvați Copiii, fundațiile și alți parteneri care intră în contact direct cu copiii sau cu datele personale ale acestora prin intermediul Salvați Copiii sau al uneia dintre organizațiile sale
 • vizitatorii proiectelor, programelor, evenimentelor și campaniilor promovate sau organizate de Salvați Copiii;
 • reporterii care lucrează pentru Salvați Copiii, care prin activitatea lor realizează materiale și reportaje în mass-media, inclusiv în media socială.

Toate grupurile de persoane enumerate sunt informate cu privire la standardele aplicabile în materie de Safeguarding, înainte de a intra în contact cu copiii. Acestea confirmă prin semnătură că au citit și că au înțeles Codul de Conduită care li se aplică și că se angajează să acționeze în conformitate cu aceste dispoziții. Este sarcina Salvați Copiii și a birourilor locale, să se asigure că măsurile de Safeguarding necesare pentru respectarea Codului de Conduită sunt luate în timp util.

Codul de Conduită prevede, de asemenea, că Salvați Copiii raportează orice încălcări care constituie infracțiuni sau contravenții autorităților competente, indiferent dacă sunt implicați reprezentanți ai asociației sau terți. Încălcările care nu constituie infracțiuni sau contravenții pot duce la inițierea altor măsuri în cadrul asociației și – pentru membrii personalului – pot duce la luarea de măsuri suplimentare în conformitate cu legislația muncii, inclusiv la încetarea contractului individual de muncă.

 

3.    Standarde de Safeguarding în mediul digital

Salvați Copiii implementează din ce în ce mai multe activități și proiecte care utilizează mijloacele digitale. Acest lucru le poate oferi copiilor oportunități. De exemplu, mediile digitale permit accesul la informații, resurse și platforme de comunicare care altfel ar fi inaccesibile. În acest fel, ele contribuie la îndeplinirea drepturilor copiilor la protecție, educație, promovare și participare. În același timp, mediile virtuale prezintă diverse riscuri care pot duce la violență digitală împotriva copiilor.

Exemple de violență digitală împotriva copiilor sunt:

 • Hărțuirea cibernetică: indivizi sau grupuri de indivizi insultă, umilesc sau amenință un copil, de exemplu, pe rețelele sociale sau prin intermediul serviciilor de mesagerie, uneori în fața unui public numeros și cu scopul de a expune sau de a ostraciza
 • Cyber-grooming: folosind mijloace digitale și, adesea, sub o identitate falsă, o persoană creează o relație de încredere cu un copil, în scopul de a-l supune la violență sexuală sau exploatare sexuală – în lumea digitală sau în realitate.
 • Sexting, respectiv Sextortion: o persoană obține fotografii sau videoclipuri nud ale unui copil, de exemplu pe rețelele sociale sau prin intermediul serviciilor de mesagerie, și apoi amenință că va publica fotografiile sau videoclipurile, în încercarea de a obține beneficii financiare sau alte foloase Violența împotriva copiilor prin intermediul mediilor digitale a crescut brusc în ultimii ani și continuă să crească cu rapiditate. În plus, poate fi strâns legată de agresiuni violente în mediul fizic. Aceste tendințe impun organizațiilor precum Salvați Copiii să adopte noi măsuri de protecție a copiilor, atât în cadrul as, cât și prin programe destinate combaterii acestui fenomen.

Prin aplicarea standardelor digitale de Safeguarding, facem demersuri în a ne asigura că toate activitățile și proiectele pe care le oferim și care implică utilizarea mijloacelor digitale sunt sigure pentru copii. Membrii personalului Salvați Copiii și ai organizațiilor partenere care utilizează mijloace digitale se asigură că reduc pe cât posibil riscurile survenite prin mijloacele digitale. În acest scop, am elaborat un ghid de reguli pentru garantarea siguranței copiilor în mediul digital. Acestea sunt înțelese ca o completare a Codurilor de Conduită și a informațiilor și orientărilor pentru jurnaliști și personal mass-media. Toate persoanele care intră în contact direct cu copiii sau cu datele lor personale, prin intermediul mijloacelor digitale, sunt informate cu privire la „ce trebuie făcut și ce nu trebuie făcut” în activitatea cu aceștia.

Ce trebuie să facă reprezentanții Salvați Copiii în interacțiunea cu copiii prin mijloace digitale:

 • Folosesc doar contul de la serviciu pentru a comunica cu copiii și nu utilizează conturi private sau personale (de exemplu, telefon, e-mail sau rețele sociale).
 • Practică întotdeauna regula celor doi adulți, chiar și în spațiile digitale. Acest lucru este valabil și în cazul apelurilor video și al moderării discuțiilor de grup pe platformele de
 • Se asigură că, în cadrul activităților și proiectelor cu o componentă digitală, copiii beneficiază de o introducere în utilizarea sigură a mediilor digitale, adaptată nevoilor lor ca grup țintă, și că sunt supravegheați în mod adecvat pe parcursul activității sau
 • Au grijă ca dispozitivele cu acces la internet, furnizate de Salvați Copiii sau de o organizație parteneră, să asigure un acces sigur la internet, de exemplu prin instalarea și activarea unui program de control
 • Se asigură că, în timpul conversațiilor video cu copiii, fundalul este neutru și adecvat (de exemplu, nu se află în dormitor, fără fețe recognoscibile în fotografii, fără simboluri privind valorile personale sau de statut).

Ce trebuie să nu facă reprezentanții Salvați Copiii în interacțiunea cu copiii prin mijloace digitale:

 • Nu păstrează niciun fel de date personale ale copiilor și/sau ale adulților beneficiari ai programelor Salvați Copiii (de exemplu, numele, data nașterii, adresa, numărul de telefon, numele școlii), online sau offline, cu excepția cazului în care s-a obținut consimțământul scris al acestora și/sau al reprezentanților legali.
 • Nu împărtășesc datele personale de contact (de exemplu, numărul de telefon și adresa de e-mail) cu beneficiarii Salvați Copiii. În cazul în care un copil sau un adult solicită datele personale de contact sau trimite o cerere de conectare, de exemplu prin intermediul platformelor sociale, reprezentanții Salvați Copiii au obligația de a refuza politicos și de a face referire la Codurile de Conduită ale Asociației Salvați Copiii.
 • Nu sunt singuri cu copiii online.
 • Nu se prezintă niciodată sub anonimat atunci când comunică cu copiii online și își folosesc întotdeauna numele real și, dacă este posibil, funcția profesională.
 • Se abțin de la orice formă de violență digitală împotriva copiilor. Acest lucru include asigurarea faptului că orice informație împărtășită online cu copiii nu îi rănește, nu îi sperie și nu îi pune în pericol.

 

4.    Standarde de Safeguarding în Politica de Resurse Umane

 

Salvați Copiii acordă o importanță deosebită Politicii de Resurse Umane care contribuie la crearea unui mediu sigur pentru copii. Scopul acesteia este acela de a ne asigura că personalul Salvați Copiii cunoaște obligațiile care își au izvorul în Politica de Safeguarding și standardele cuprinse în aceasta.

 

4.1     Anunțurile de angajare

 

Salvați Copiii subliniază încă de la început, în anunțurile de angajare, relevanța Politicii de Safeguarding în cadrul programelor și proiectelor implementate. Prin anunțurile de angajare, Salvați Copiii îi informează pe potențialii candidați că li se solicită disponibilitatea de a lucra în conformitate cu standardele de protecție a copiilor ale asociației. În plus, Salvați Copiii atrage atenția asupra faptului că, la angajare, va fi necesară o verificare amănunțită a candidaților.

 

4.2       Procedura de selecție

 

Toate persoanele care sunt invitate la un interviu de angajare primesc Politica de Safeguarding anterior interviului. În timpul interviului de angajare se fac referiri adecvate la această Politică, aducând în discuție anumite aspecte relevante postului.

 

4. 3 Inițierea angajaților

 

În cazul în care li se oferă un loc de muncă, viitorii angajați prezintă un certificat de cazier judiciar actualizat, pentru a fi verificat în momentul angajării, și două recomandări din partea foștilor angajatori, care să ateste integritatea posibilului viitor angajat. Dacă în urma verificării cazierului judiciar se constată condamnări anterioare, ținând cont de obiectivele

Politicii de Safeguarding și de circumstanțele concrete ale cauzei, se va decide de la caz la caz dacă acestor candidați li se va permite sau nu să ocupe postul în cauză. Astfel, este posibil să nu se producă angajarea, iar inițierea în post să nu aibă loc.

Noii angajați primesc Politica de Safeguarding împreună cu documentația contractuală. Aceștia confirmă în scris că au înțeles Politica, inclusiv Codul de Conduită, și că se comportă în conformitate cu acestea. Codul de Conduită include o declarație conform căreia Salvați Copiii raportează autorităților competente orice încălcare care constituie infracțiune, respectiv contravenție, conform legislației naționale. Încălcările care nu constituie infracțiuni, respectiv contravenții, conform legislației naționale au consecințele necesare, adecvate și proporționale, conform procedurilor interne și legislației relevante în dreptul muncii. Pentru înregistrarea incidentelor raportate, Asociația dispune de o procedură internă de gestionare a suspiciunilor de încălcare a Politicii de Safeguarding.

 

4.4 Responsabilitățile angajaților

 

În primele trei luni și cel târziu până la încheierea perioadei de probă, toți noii angajați participă la sesiunea de formare introductivă privind Politica de Safeguarding. Prezența va fi analizată și urmărită de către Departamentul de Resurse Umane.

Ca parte a unui efort continuu de sensibilizare a personalului cu privire la această problemă, echipa de Safeguarding informează angajații cu privire la noile instrumente și publicații în domeniu sau cu privire la (presupusele) încălcări ale normelor de protecție a copilului raportate la nivelul Secretariatului General, respectiv la nivelul Filialelor.

În cele din urmă, toți membrii personalului prezintă, la fiecare doi ani, un certificat de cazier judiciar actualizat, în scopul verificării acestuia.

 

5.    Standardele de Safeguarding în comunicare

 

Rapoartele despre copii și drepturile lor reprezintă o preocupare importantă a Salvați Copiii, iar scopul asociației este de a sprijini copiii să spună când se simt confortabil și când nu se simt confortabil în această activitate. În același timp, prioritatea în fiecare interviu și articol este de a proteja copiii de posibile vătămări. Pentru a asigura un sistem de Safeguarding relevant, Asociația Salvați Copiii se așteaptă ca fiecare reprezentant care comunică în mass-media, inclusiv pe rețelele sociale, să respecte Codul de Conduită, precum și legile și cutumele locale aplicabile. De asemenea, reporterii respectă următoarele informații și orientări:

 

Salvați Copiii are obligația să:

 

 • Explice reporterilor și personalului media standardele de Safeguarding și să îi informeze cu privire la măsurile speciale necesare pentru a proteja copiii în cursul reportajului/materialului
 • Ofere tuturor copiilor implicați și reprezentanților legali ai acestora o informare adecvată a contextului și a abordării reportajului/materialului
 • Asigure formularele de consimțământ, necesare pentru copii și pentru adulții care au grijă de aceștia, și să se asigure că aceștia oferă un consimțământ
 • Asigure prezența unui reprezentant sau a unui adult de încredere (de exemplu, un psihoterapeut, un consilier de traume sau un asistent social) dacă interviurile pot implica un risc crescut de stres emoțional pentru
 • Se asigure că spațiile sau locațiile utilizate pentru conversațiile cu copiii sunt adecvate pentru aceștia și favorabile siguranței

Reporterii și personalul media au obligația să:

 – Adapteze interviurile, videoclipurile și fotografiile la vârsta și maturitatea celor care participă.

 • Accepte și să respecte, dacă copiii, reprezentanții legali ai acestora sau alte părți implicate doresc să ia o pauză sau să abandoneze interviul, filmarea sau
 • Respecte procedura de anonimizare a tuturor persoanelor reprezentate în materialele media, așa cum prevede Salvați Copiii, în funcție de nivelul de risc potențial pentru aceste persoane.
 • Utilizeze materialul elaborat exclusiv în conformitate cu condițiile din formularul de consimțământ.
 • Nu utilizeze materialele publicate anterior în cazul în care se retrage un formular de consimțământ.
 • Prezinte copiii în așa fel încât să le garanteze demnitatea și protecția
 • Nu folosească imagini în contexte care nu au legătură cu scopul materialului și care ar putea pune copiii în pericol, de exemplu din cauza stigmatiză Acest lucru s-ar întâmpla, de exemplu, dacă fotografia unui copil dintr-un proiect educațional este folosită ca imagine simbolică pentru tema HIV/SIDA, deși reportajul original nu avea legătură cu acest subiect.
 • Mențină nivelul stipulat de anonimizare atunci când etichetează conținutul, de exemplu cu nume și locuri, și/sau să adauge o notă privind necesitatea anonimizării.
 • Informeze în mod confidențial persoana de contact desemnată din cadrul Salvați Copiii sau să utilizeze mecanismele de raportare confidențiale, în termen de 24 de ore de la observarea incidentului, în cazul în care reporterii sunt martori la orice incident de Safeguarding, așa cum este prevăzut în prezenta Politică, în cursul reportajului pe care îl efectuează pentru Salvați Copiii.

 

6.     Standardele de Safeguarding în domeniul protecției datelor

 

În ceea ce privește protecția datelor cu caracter personal ale beneficiarilor, Salvați Copiii aderă la politica de a nu colecta niciun fel de date despre beneficiari, decât dacă este absolut necesar. În cazurile în care se colectează date cu caracter personal, acest lucru se face în conformitate cu legislația în vigoare privind protecția datelor, de exemplu în temeiul Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.

 

6.1      PROGRAME, PROIECTE ȘI ACTIVITĂȚI

 

În cazuri speciale, poate fi necesar, de exemplu, din cauza normelor administrative sau în scopuri contabile, să se colecteze date cu caracter personal de la copiii care primesc sprijin sau îngrijire. Această colectare a datelor se realizează în conformitate cu reglementările în vigoare privind protecția datelor cu caracter personal.

 

6.2         STOCAREA ȘI UTILIZAREA CONȚINUTULUI MEDIA

Stocarea și utilizarea conținutului mediatic care prezintă copii, în cadrul activității Salvați Copiii, are loc întotdeauna în baza unei declarații scrise de consimțământ din partea reprezentanților legali ai acestora și, dacă vârsta și maturitatea permit acest lucru, din partea copiilor.

Procedurile de informare a copiilor și a reprezentanților legali, precum și cerințele de anonimizare pentru protecția copiilor deosebit de vulnerabili se aplică și în acest caz.

 

7.    Standardele de Safeguarding pentru parteneri și furnizori

 

Cooperarea cu organizații partenere este o componentă importantă a activității Salvați Copiii.

Pentru asigurarea faptului că toți copiii sunt protejați prin prisma angajamentului de Safeguarding, organizațiile partenere aderă, de asemenea, la prezenta Politică de Safeguarding, iar riscurile în cadrul parteneriatului sunt reduse la minimum.

În cazul în care personalul unei organizații partenere intră în contact direct cu copiii sau cu datele personale ale acestora, pe parcursul implementării proiectului în parteneriat, partenerul aplică următoarele măsuri de Safeguarding:

 • semnează Codul de Conduită aferent partenerilor;
 • aplică standardele de Safeguarding în procesul de recrutare, conform Capitolului 4 al prezentei Politici;
 • participă la o formare introductivă în Safeguarding.

În plus, în funcție de tipul de parteneriat, Asociația Salvați Copiii solicită organizațiilor partenere să respecte standardele de Safeguarding expuse în continuare.

În cazul nerespectării acestor standarde, Salvați Copiii își rezervă dreptul de a înceta imediat relația contractuală sau cooperarea.

 

7.1     Donatori

Fiecărui donator cu care Salvați Copiii colaborează i se trimite, spre informare, o copie a Politicii de Safeguarding. În plus, toate cererile de proiect depuse de asociație fac referire la prezenta Politică de Safeguarding, la standardele pe care le conține și la relevanța acesteia pentru activitatea asociației, printr-o clauză separată, în măsura în care este posibil.

7.2. Parteneri Corporate, Organizații, Fundații și Furnizori

Salvați Copiii colaborează doar cu parteneri care se declară dispuși să se conformeze Politicii de Safeguarding în cadrul parteneriatului. O clauză în acest sens și o copie a Politicii de Safeguarding sunt incluse în toate contractele.

POLITICA DE SAFEGUARDING A ASOCIAȚIEI SALVAȚI COPIII IAȘI 

 

DONEAZĂ PENTRU DREPTUL LA EDUCAȚIE