Donează

Donează

Împreună putem face o schimbare semnificativă, îndreptând traseul celor mici spre o viață mai bună!

Alătură-te astăzi cu o donație în valoare de 10 lei, 25 lei, 50 lei, 100 lei sau mai mult și ajută mai mulți copii să zâmbească și să înțeleagă că viața le poate împlini speranțele!

DONEAZĂ PENTRU DREPTUL LA EDUCAȚIE

JOC – Joacă, Oportunitate, Competențe

Prevenirea abandonului școlar și a riscului de excluziune socială pentru 321 de elevi aflați în dificultate din mediul rural.

Date Generale

FIȘĂ DE PREZENTARE

JOC – Joacă, Oportunitate, Competențe

Cod MySMIS: 153675

Beneficiar: Asociația Salvați Copiii Iași

Parteneri: Școala Profesională „Nicolae Bălăuță” Șcheia, Școala Gimnazială Poieni, Școala Gimnazială Rediu.

Buget total: 1.730.853,18 lei  (din care, contribuția Uniunii Europene este de 1.471.225,12 lei).

Perioada de implementare: 15 luni (19 octombrie 2022 – 31 decembrie 2023).

 

Obiectiv General

Obiectivul general al proiectului este de a preveni abandonul școlar și riscul de excluziune socială pentru 321 de elevi aflați în dificultate din mediul rural, din care 35 de etnie romă, prin furnizarea unui pachet integrat de servicii de educație nonformală și dezvoltarea de competențe profesionale în domeniul educației nonformale pentru 36 de cadre didactice care activează în cele 3 școli partenere.

Proiectul are scopul de a preîntâmpina problematica accesului scăzut, uneori inexistent, la educație de calitate în afara programului formal al școlii, pentru copiii din mediul rural, mai ales pentru cei care fac parte din categorii de grupuri vulnerabile afectate de sărăcie și izolare. Fenomenul lipsei de interes pentru educație al elevilor se reflectă în randamentul școlar scăzut care duce la riscul acestora de eșec școlar, concretizat în corijențe, repetenție, abandon școlar sau promovabilitate foarte scăzută la examenul de capacitate. Proiectul vine cu un set de activități nonformale care au scopul de a reînvia interesul copiilor pentru învățare și implicit de a crește procentul de promovabilitate si accesul la educație pentru copiii din mediul rural. De asemenea, pentru a facilita accesul copiilor la toate formele de educație și pentru a crește gradul de interes față de activitățile educaționale, vor fi amenajate trei laboratoare de educație nonformală în comunitățile partenere.

Obiective Specifice

 • Reducerea riscului de abandon școlar pentru 321 de elevi din medii vulnerabile. Intervenția stimulează dorința de învățare și cunoaștere a copiilor din cele 3 comunități: Schitu Duca, Șcheia și Rediu. Au fost concepute activități care vor fi susținute de 2 categorii de experți: 1) cadre didactice formate printr-un curs de perfecționare; 2) experți din organizații ale societății civile cu experiență în workshop-uri creative pentru diferite categorii vulnerabile de copii. Activitățile vizează mai multe paliere de învățare, care acoperă aspecte puțin abordate în curriculumul formal: reducerea și medierea conflictelor, reducerea bullying-ului, educație pentru sănătate fizică și mentală, educație nutrițională, educație în spiritul voluntariatului. Activitățile de atragere a copiilor spre școală se vor desfășura în sistem outdoor, atât în spații special amenajate și dotate, la fiecare partener în parte, dar și în afara spațiului școlii prin intermediul Școlii Mobile. Modalitatea alternativă de reducere a riscului de părăsire timpurie a școlii pe care o propune proiectul, vizează creșterea calității relației dintre autoritatea școlii și copii prin crearea unei comunități de învățare cu ajutorul mijloacelor nonformale. Proiectul dezvoltă conceptul de „școli care învață” prin implicarea dascălilor și copiilor în activități de învățare. Într-o școală care învață, oamenii recunosc rolul comun pe care îl are fiecare în viitorul celuilalt și în viitorul comunității în care trăiesc.
 • Dezvoltarea capacității instituțiilor de învățământ din mediul rural în vederea creșterii calității serviciilor educaționale (infrastructură, metodologie, formarea resurselor umane, parteneriate).
 • Dezvoltarea unor modele de inovare socială în relația dintre educația nonformală și diminuarea riscului de abandon școlar pentru 321 de elevi în risc de abandon școlar.

Grupul Tinta

 1. Un număr de 321 elevi cu risc educațional din mediul rural:
 • Copii din ciclul primar de învățământ:
 • Școala Profesională „Nicolae Bălăuță” Șcheia: 58 elevi, din care 5 elevi de etnie romă;
 • Școala Gimnazială Poieni, Schitu-Duca: 54 elevi, din care 10 elevi de etnie romă;
 • Școala Gimnazială Rediu: 65 elevi, din care 5 elevi de etnie romă.
 • Copii din ciclul gimnazial de învățământ:
 • Școala Profesională „Nicolae Bălăuță” Șcheia: 49 elevi, din care 5 elevi de etnie romă;
 • Școala Gimnazială Poieni, Schitu-Duca: 53 elevi, din care 5 elevi de etnie romă;
 • Școala Gimnazială Rediu: 42 elevi, din care 5 elevi de etnie romă.
 1. 36 cadre didactice din cele 3 școli partenere (câte 12 cadre didactice din Școala Profesională „Nicolae Bălăuță” Șcheia, Școala Gimnazială Poieni, Schitu-Duca, Școala Gimnazială Rediu)

Rezultate

 1. Creșterea accesului la educație nonformală pentru 321 de elevi din mediul rural, din care 35 de etnie romă.
 2. 36 de cadre didactice își vor dezvolta competențele profesionale în vederea creșterii calității educației copiilor.
 3. Creșterea calității serviciilor educaționale din cele trei comunități rurale prin dezvoltarea resurselor umane și desfășurarea activităților de educație nonformală în mediul rural.
 4. Reducerea riscului de eșec și abandon școlar pentru 321 de elevi din mediul rural, din care 35 de etnie romă.
 5. 36 de cadre didactice își vor îmbunățăți competențele profesionale în vederea promovării unor servicii educaționale de calitate orientate pe nevoile elevilor și a unei școli inclusive.
 6. 36 de cadre didactice vor învăța noi metode nonformale pentru a sprijini elevii să dobândească competențe transversale, în special pentru cei aflați în situație de risc educațional și de părăsire timpurie a școlii.
 7. Amenajarea și dotarea a 3 laboratoare de educație nonformală în 3 comunități rurale din județul Iași.
 8. Asigurarea șanselor egale de acces la educație a 321 de elevi din mediul rural cu risc de abandon școlar, dintre care 35 de etnie romă, prin activități de educație nonformală.
 9. Cel puțin 120 de activități educaționale nonformale cu Școala Mobilă.
 10. Cel puțin 321 de participanți la activitățile de educație non-formală cu Școala Mobilă își vor dezvolta o atitudine pozitivă față de educație.
 11. 35 de elevi romi vor beneficia de activități care promovează diversitatea și toleranța, desfășurate cu Școala Mobilă.
 12. 36 de cadre didactice vor desfășura minimum 240 de activități educaționale nonformale susținute de cadrele didactice.
 13. 321 de elevi își vor completa și consolida achizițiile teoretice de la clasă, prin dezvoltarea abilităților cognitive și practice în scopul executării sarcinilor și rezolvării problemelor.
 14. Cel puțin 321 de elevi vor beneficia de crearea unui mediu pozitiv de învățare, de activități multidisciplinare, metode de lucru adaptate copiilor care întâmpină dificultăți.
 15. Cel puțin 321 de elevi își vor dezvolta spiritul civic, se vor implica în activitaăți extracurriculare, care vor contribui la dezvoltarea spiritului de echipă, sporirea comunicării și cooperării în cadrul unui grup.
 16. Cel puțin 321 de elevi își vor dezvolta talentele, creativitatea, abilitățile de leadership prin activități de sport/artă/educație în aer liber.
 17. Cel puțin 50 de copii vor participa la activități care sprijină tranziția și acomodarea elevilor la trecerea într-un nou ciclu de învățământ.
 18. 321 de elevi care își vor dezvolta atitudini și comportamente pentru îmbunătățirea stării de sănătate și igienă.
 19. Cel puțin 35 elevi de etnie romă vor beneficia de educație pentru sănătate, igienă și nutriție sănătoasă.
 20. Vor fi realizate minimum 120 activități de educație pentru sănătate în cele 3 comunități vizate prin proiect.
 21. 321 de elevi își vor dezvolta aptitudini sociale și capacitatea de a rezolva probleme și conflicte, de acceptare a diferentelor și diversității, de respectare a drepturilor omului.
 22. Minimum 120 activități de dezvoltare a aptitudinilor socio-emoționale, prevenirea comportamentelor deviante și îmbunătățirea stării de sănătate mentală, care vor viza desegregarea școlară, creșterea stimei de sine și educația interculturală.

Activitati

Activitatea 1. Recrutarea, selecția și înregistrarea grupului țintă, elevi și cadre didactice din învățământul preuniversitar obligatoriu.

SA 1.1:  Selecția, înregistrarea și monitorizarea grupului țintă

Activitatea 2. Dezvoltarea de competente educationale pentru cadrele didactice.

SA 2.2 Realizarea unui curs de perfecționare profesională în domeniul educației nonformale pentru cadrele didactice din comunitățile rurale implicate în proiect.

Activitatea 3. Amenajarea unor spații pentru desfășurarea activităților de educație nonformală.

SA 3.1 Amenajarea a trei laboratoare de educație nonformală în cele trei comunități rurale vizate prin proiect.

Activitatea 4. Programe de educație nonformală

SA 4.1 Școala Mobilă – educație nonformală în spațiu deschis (activitate de inovare socială).

SA 4.2 Activități nonformale derulate de experți – cadre didactice.

SA 4.3. Activități de educație pentru sănătate, igienă și nutriție sănătoasă.

SA 4.4. Activități de dezvoltare a aptitudinilor sociale (capacitatea de a rezolva probleme și conflicte)

Activitatea 5. Activitate de management.

        SA 5.1. Activități de management.

        SA 5.2. Activități indirecte.

JOC – Joacă, Oportunitate, Competențe

Cod MySMIS: 153675
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

 

Beneficiar: Asociația Salvați Copiii Iași

Iași, Aleea Prof.I.Simionescu nr. 6

Tel./Fax: 0232 219 986

Email: iasi@salvaticopiii.ro 

Web: www.salvaticopiii-iasi.ro 

Data: 31.12.2022

                                         

„Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.”

DONEAZĂ PENTRU DREPTUL LA EDUCAȚIE